خانه » بایگانی برچسب : مدیریت استرس

بایگانی برچسب : مدیریت استرس

یوگا و درمان تنش

یوگا یک راه کار مقابله بر تنشهاى مزمن است. همه ما از عواقب تنشهاى مزمن آگاهى داریم. استرس بیش از اندازه میتوانند به هراس و اضطراب منجر شود. اگر نتوانیم استرس های روزانه خود را مهار کنیم تاثیرات مخربى از قبیل ابتلاء به سرطان، فشار خون و بیماریهاى قلبى بر سلامتی گذاشته خواهد شد . مربیان یوگا دوره های آموزشى فشرده اى را میگذرانند که به مردم کمک کرده تا تنشهاى روزانه خود را مهار کنند. با این حال مواردى نیز وجود دارد که مربیان ممکن است از شرکت در کلاسهاى یوگاى مدیریت فشار چشم پوشی کنندکه شاید به این دلیل باشد که بسیارى از آنها فنون تاثیرگزارى براى فرونشاندن اضطراب را از قبل در دوره های خود آموخته اند. با تغییر فصول، زمانیکه در صدد تغییر جدول زمانبندى کلاسهاى جدید میشویم، برگزارى یک کارگاه مدیریت و غلبه بر تنش و یا ارائه کلاس یوگاى جدیدى با تاکید بر فنونى که دیگر مربیان از کنار آنها بى اهمیت میگذرند، بسیار ارزشمند است. فنون تنفسى(پرانایاما)، وضعیتها(آساناها)و تمرکز آمیخته با دورنماى جدیدى از زندگى میتواند به شاگردان شما کمک نماید تا بر تنش هاى داخل خانه،در راه بندان ماندن و سر کار خود غلبه کنند. مربیان یوگا از ارزشهاى تمرینات پرانایاما، آساناها ... ادامه مطلب »